Trường Mầm non 19-5 thực hiện cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh":

Thứ ba, 14 Tháng 12 2010 16:39
In

      Thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, là làm cho toàn Đảng, toàn dân, toàn quân nhận thức sâu sắc về những nội dung cơ bản và giá trị to lớn của tư tưởng đạo đức và tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Qua đó, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về ý thức tu dưỡng, rèn luyện và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh sâu rộng trong toàn xã hội, đặc biệt trong cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, thanh niên, học sinh…. Nâng cao đạo đức cách mạng, cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư; đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống và các tệ nạn xã hội. Góp phần thực hiện Nghị quyết của Đảng, đẩy mạnh sự nghiệp đổi mới, công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước, thực hiện 2 nhiệm vụ chiến lược, xây dựng và bảo vệ tổ quốc xã hội Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

        Sơ kết 4 năm cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” của UBND quận Hải Châu, trường Mầm non 19-5 đã nhận được giấy khen của UBND quận về thành tích xuất sắc trong việc thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh từ năm 2007 -2010”. Đây là sự nổ lực phấn đấu của CBGVNV xứng đáng với ngôi trường mang ngày sinh của bác Hồ Chí Minh “Mầm non 19-5” .